KIỂM SOÁT RA VÀO BỂ BƠI

hệ thống kiểm soát ra vào bể bơi nhằm kiểm soát ra vào của khách hàng số lượng ra vào hàng ngày và tổng kêt doanh thu bán hàng cũng như theo dõi hàng ngày, hàng tháng.