Máy lấy số tự động

  • In số thứ tự tự động
  • Hiển thị thời gian lấy số thứ tự
  • Hiển thị địa điểm làm việc
  • Kết nối đến phần mềm quản lý
Danh mục: