THẺ TỪ HỌC SINH – SINH VIÊN

THẺ TỪ HỌC SINH – SINH VIÊN

Xây dựng hình ảnh Hiệu quả

Truyền tải thông tin tới đối tượng giao tiếp hiệu quả

Sử dụng rộng dãi và phổ biến